Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sacom-Chíp Sáng, nhiệm kỳ 2023-2028
21/04/2023
Thực hiện Thông tư số 10-TTr/TU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 18/KH-CĐVC ngày 14/6/2022 của Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở các cấp tiến tới Đại hội IV Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban chấp hành CĐCS Công ty TNHH Sacom-Chíp Sáng lên kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028.