SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT
Tin tức

Sự kiện

Hướng dẫn thủ tục cấp, điều chỉnhgGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
09/03/2016

Hướng dẫn Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Trong khi chờ đợi các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật (Nghị định, Thông tư) hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật Đầu tư) đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015; thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 4133/UBND-ĐT ngày 21/7/2015 về triển khai thi hành Luật Đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thủ tục đăng ký đầu tư vào Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Khu CNC), cụ thể như sau:

I. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

II. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (GCNĐKĐT) ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

III. ĐÍNH KÈM

Một số hướng dẫn và mẫu vui lòng xem tại đây:

http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=4&ItemId=55&PublishedDate=2015-09-25T08:50:00Z

Theo Saigon Hi-tech Park

Tin tức khác